Oferta

Oferta – AS Nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami

Nasza Firma oferuje Państwu profesjonalne usługi w zakresie zarządu i administracji Wspólnot Mieszkaniowych obejmując między innymi:

 • zwołanie i prowadzenie corocznych zebrań Wspólnoty,
 • zarządzanie nieruchomością zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i podpisaną umową określającą zakres kompetencji,
 • zawieranie umów z dostawcami mediów i czuwanie nad prawidłowością wywiązywania się dostawców z postanowień zawartych umów,
 • dokonywanie rozliczeń zużycia mediów użytkowników lokali,
 • przygotowanie naliczeń dla Właścicieli,
 • prowadzenie ewidencji księgowej,
 • prowadzenie ewidencji poszczególnych lokali,
 • ubezpieczenie budynku,
 • regulowanie zobowiązań finansowych Wspólnoty,
 • kontrola pracy osób obsługujących nieruchomość,
 • zlecanie przeglądów i kontroli nieruchomości,
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego,
 • obsługa techniczna – remonty, awarie, pogotowie techniczne,
 • reprezentowanie Wspólnoty w sprawach jej dotyczących przed odpowiednimi instytucjami i władzami,
 • zapewnienie dyżurów administratora na terenie nieruchomości,
 • negocjowanie i zawieranie umów ze specjalistycznymi firmami , serwisami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości oraz dbanie o należyty stan porządku na terenie części wspólnych nieruchomości oraz estetykę terenów przyległych,
 • wykonywanie innych, nie wyszczególnionych czynności uzgodnionych z Zarządcą.